Algemene voorwaarden

www.munchenhof.be
Munchenhof
Markt 43
B-8920 Langemark

Artikel 1: Algemene bepalingen
www.munchenhof.be is een e-commerce website van Munchenhof, BTW BE
0675.240.259, RPR Gent, afdeling Ieper. Deze web- site biedt haar klanten de mogelijkheid om digitale
producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling
die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het
plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Munchenhof moet de klant
deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid
van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende
voorwaarden van de klant worden uitgesloten.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief Belgische BTW en alle andere
verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen
zijn aan wijzigingen. Verzendingskosten zijn niet van toepassing daar dit digitale producten
betreft.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden
informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke
vergissingen of fouten in het aanbod binden Munchenhof niet. Munchenhoft

is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts
gehouden tot een middelenverbintenis. Munchenhof is in geen geval
aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen, voor door leveranciers of producenten
verstrekte technische gegevens of ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of
drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bepaalde producten, verzoeken wij de Klant
om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@munchenhof.be
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door Munchenhof. Munchenhof  kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een
beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Hoe een bestelling plaatsen?

U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje.
Om de bestelling af te ronden klikt u op ‘Bekijk winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande
stappen in het bestel- en betaalproces:
 Vul uw persoonlijke gegevens in
 Selecteer de gewenste betalingswijze (overschrijving, bankkaart, bank app, …)
 Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af
 Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt
Munchenhof is gerechtigd om een bestelling te weigeren ingevolge van een
ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant
betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Uw betaalbewijs samen met het order nummer van uw bestellingen gelden als
toegangsticket voor deelname aan het evenement.

Artikel 6: Klachten of betwistingen
Klachten of betwistingen dienen door de klant binnen de 2 dagen na ontvangst van de
orderbevestiging gemeld te worden per email.
Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag
van de bestelling en de verkoper kan geen schadevergoeding verschuldigd zijn, noch kan
hem enig andere sanctie worden opgelegd. De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet
worden ingeroepen wanneer het niet naleven van zijn verbintenissen te wijten is aan
gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking,
gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, enz.

Artikel 7: Risico overdracht
De risico overdracht wegens verlies of beschadiging vindt ten aanzien van de particuliere
consument plaats op het ogenblik van de levering. De Klant dient bij ontvangst van de
goederen de aankoop nogmaals te controleren. Bij afwijkingen dient de klant onverwijld
contact op te nemen met Munchenhof via info@munchenhof.be

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve
eigendom van Munchenhof. De bestelde artikelen (orderbevestiging met
bestelnummer) worden pas verzonden, na volledige betaling door de klant. Levering gebeurt
digitaal zijnde via email.

Artikel 9: Herroepingsrecht
Daar dit toegangstickets betreft voor een evenement, is herroepingsrecht van uw aankoop
niet van toepassing.

Artikel 10: Klantendienst
De klantendienst van Munchenhof is bereikbaar per post op het volgende adres:
Markt 43, B-8920 Langemark, op het telefoonnummer +32 (0)57 48 83 13 en via email
op info@st-munchenhof.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de info verwerking, Munchenhof, respecteert de
Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven
in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de
uitvoering en het verwerken van de bestellingen, het beheer van het klantenbestand en het
versturen van direct marketing, in de zin dat het klantenbestand door Munchenhof

gebruikt wordt om de klanten op de hoogte te houden van promoties en
nieuwigheden en om de klant gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen.
De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn
persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een
schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Munchenhof gratis de
schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook
vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de klant kan zich kosteloos
verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de klant
zich steeds richten tot Munchenhof via e- mailadres info@munchenhof.be.
Wij behandelen de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zullen die niet
doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het
vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het
paswoord van de klant wordt gecodeerd opgeslagen, Munchenhof  heeft dus
geen toegang tot dit paswoord.
Munchenhof houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen
bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien de klant
vragen heeft over deze privacy statement, kan de klant Munchenhof  contacteren
via e-mail op info@munchenhof.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site www.munchenhof.be kunnen ‘cookies’ op de harde schijf
van de computer van de klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de
server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst
wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om
personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Meer informatie omtrent privacy & cookies, kunt u terugvinden in het privacybeleid van
Munchenhof.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal
dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere
bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Munchenhof om
één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht
hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal
nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar
verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van Munchenhof. In
geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen
dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Op deze voorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen de
klant en Munchenhof (www.munchenhof.be) zullen uitsluitend behandeld
worden door de RPR Gent, afdeling Ieper.