Privacybeleid

Verwerkingsverantwoordelijke
Munchenhof met maatschappelijke zetel te Langemark, Markt 43, 8920 Langemark met ondernemingsnummer
0675.240.259, handeldrijvend onder de naam Munchenhof zoals ook hierna aangeduid, hecht
veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw
persoonsgegevens ter nakoming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de “AVG”).
Munchenhof wil u door middel van deze Privacyverklaring informeren over de verzameling en verwerking
van uw persoonsgegevens en dit met betrekking tot alle diensten die door Munchenhof worden verstrekt en
in het algemeen op alle activiteiten die Munchenhof (uit)voert. Munchenhof vraagt dat u deze
privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens
worden verwerkt en waarvoor.
Door het meedelen van uw persoonsgegevens aan onze onderneming verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben
genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de
verwerking zelf.

Persoonsgegevens  die worden verwerkt
Munchenhof kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
Munchenhof, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of tijdens de aankoop van
tickets op de website aan Munchenhof verstrekt.

Munchenhof kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 Uw voor- en achternaam
 Uw aanspreektitel
 Uw adresgegevens
 Uw telefoonnummer
 Uw e-mailadres
 Uw IP-adres

Munchenhof wijst u er op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat
wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons
dit per kerende te melden.

Waarom Munchenhof gegevens nodig heeft
Munchenhof verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via e-mail contact met u op te kunnen nemen
als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u
telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Munchenhof uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u
gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit technologische en commerciële dienstverlening.
Verder kan Munchenhof uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het voeren van haar boekhouding,
klantenbeheer, beheer van leveranciers / onderaannemers, personeelsbeheer en loonadministratie, public
relations en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie en
nieuwsbrieven. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en/of
reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang Munchenhof gegevens bewaart
Munchenhof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er
geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Munchenhof verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Het is mogelijk dat één of meer van de derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische
Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een
passend beschermingsniveau.
De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de dienstverleners of instellingen en de
gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens
te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden
verstrekt.
Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld
het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden
worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens
moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke
verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze
mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden
niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen
zijn.
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct
marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan
onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door
contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die
gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Munchenhof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van
uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Munchenhof gebruikt deze informatie om
de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden
niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Munchenhof maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en
hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Munchenhof bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De
aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer
informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden
hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Munchenhof te kunnen verstrekken en
om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Munchenhof heeft hier geen invloed op.
Munchenhof heeft Google geen toestemming gegeven om via Munchenhof verkregen analytics-informatie
te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de
AVG delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij
over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering)van uw onjuiste persoonsgegevens
te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 Recht op gegevenswissing of· beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens
te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals
bepaald door de AVG. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige
persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de
uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens
noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft
verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht
deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden
dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons
gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij
werden verzameld.
 Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is
gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken.
Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere
rechtsgrond beschikken.
 Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de
persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen
wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door zich te wenden tot onze onderneming.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens
in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten
geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat
het u vrij een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: +32
(0)2 274 48 00, E: contact(at)apd-gba.be

Beveiliging
Munchenhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en
organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Munchenhof maakt gebruik van een betrouwbaar
SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  In geen geval kan
Munchenhof aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een
foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door Munchenhof verzamelde persoonsgegevens, neem dan
contact met Munchenhof op via Munchenhof

Munchenhof is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Markt 43, 8920 Langemark
Telefoon: 057/48 83 13
Email: info@munchenhof.be